अन्तरिक्षज्ञानम्

  • अन्तरिक्षज्ञानम् astronomy

    अन्तरिक्षम् अनन्तम् असीम चास्ति । अस्मिन अनन्ते अन्तरिक्ष अनन्तानिक नक्षत्राणि सन्ति, यथा हि पुच्छलताराः ग्रहा, उपग्रहाः, आदित्याः, चन्द्रमा, सप्तर्षयः, ध्रुवप्रभृतयः…

    Read More »