dadhichi:

  • महर्षिः दधीचिः Maharishi: Dadhichi:

    भारतीया संस्कृतिः सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति। दानं दया, समता परोपकार इत्यादयो गुणा: भारतीयसंस्कृत अङ्गानि सन्ति। स्वार्थ परित्यज्य परोपकारार्थ जीवनसमपर्णेन अनेके मुनय,…

    Read More »