per

  • मित्रं प्रति पत्रम् friend per letter

    प्रिय मित्र राहुल ! रायपुरनगरात् दिनाङ्क 5-12-05 सस्नेह नमस्कार | तव पत्र प्राप्य परमं प्रासीदम् त्वं रायपुरनगरस्य दीपावल्या: शोभावर्णनम् अपृच्छः,…

    Read More »