sirpuram

  • प्राच्यनगरी सिरपुरम् oriental city sirpuram

    सिरपुरं दक्षिणकौशलस्य राजधानी आसीत्। पुरा अस्य नाम श्रीपुरम् इति ख्यातम् सिरपुरं रावपुरात 85 (पञ्चाशीतिः) किलोमीटर दूरे उत्तरपूर्वदिशि महानद्यास्तीरे विद्यते। इयं…

    Read More »