subhashitani

  • सुभाषितानि subhashitani

    यथा खनन् खनित्रेण नरोवार्यधिगच्छति। तथा गुरुगतां विद्या शुश्रूषुरधिगच्छति ।। 2. आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । माता पृथिव्याः मूर्तिस्तु…

    Read More »